ENERGIE - EKOLOGIE - EKONOMIE

POLITIKA JAKOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1) Základním cílem činnosti společnosti je uspokojování požadavků zákazníka. Orientace na spokojenost zákazníka je pro naše činnosti tou nejvyšší prioritou. Cílem je dosáhnout přechodu z kvalitních obchodních vztahů na vztahy partnerské, které zaručují rozšiřující se spolupráci a okruh spokojených zákazníků.

2) Výkonem činností pro zákazníka je kvalita nejvyšším požadavkem. Spokojenost zákazníků je úzce spojena s kvalitou poskytovaných služeb. Každý z nás odpovídá za kvalitu a zdokonalování své práce a také zároveň za kvalitu služeb poskytovaných firmou. Trvalým zlepšováním kvality naší práce docílíme posílení vlivu firmy na obchodním trhu.

3) Hospodárnost, efektivnost jsou nedílnou součástí spokojenosti zákazníka. Vytvořením kvalitních obchodních, partnerských vztahů s našimi dodavateli služeb materiálů a kvalitní odbornou, poradenskou činností zákazníkům chceme snižovat náklady na poskytované služby.

4) Naši zaměstnanci
Všechny zaměstnance společnosti začleníme do systému kvality. Zvyšováním jejich profesní úrovně kvalifikace jim zároveň umožníme kvalitnější ekonomické ohodnocení.

5) Veřejné zájmy
Začleněním firmy do každodenního veřejného života se budeme podílet na řešení problémů našich spoluobčanů. Ochrana životního prostředí, včetně plnění legislativních požadavků souvisejících s předmětem našeho podnikání je neoddělitelnou součástí naší činnosti.

6) Myslíme na budoucnost
Investice do lidského potenciálu a moderních technologií je součástí politiky společnosti.

7) Kontext společnosti a ochrana životního prostředí
Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme interní a externí aspekty, včetně závazných povinností související s podnikatelským prostředím společnosti. Soulad se závaznými požadavky je součástí strategie společnosti a slouží jako základ pro stanovení cílů a plánů, současně vytváříme podmínky všem zaměstnancům společnosti k jejich plnění. Zvažujeme použití nejlepší dostupné technologie v rámci realizace zakázek. Ve vztahu k ŽP se snažíme snižovat ekologickou zátěž používáním šetrnějších produktů vůči ŽP a ovlivňovat tak i naše zákazníky a dodavatele. Naše zaměstnance vedeme ke zvyšování úrovně ochrany životního prostředí.

Poučením se z chyb včerejších, rozborem problémů dnešních, vidíme úspěch zítřka.

V Uničově 2. 1. 2017